Zavřít

Kategorie

Obchodní podmínky e-shopu Motofanda.cz

Provozovatel:

František Holada
Halínská 67
Nové Město nad Metují - Spy
549 01
IČ: 74853597
DIČ: CZ8204103259

I. Obecná ustanovení

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky výslovně potvrzuje, že souhlasí s veškerými Obchodními podmínkami e-shopu Motofanda.cz a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil a že jim v plném rozsahu rozumí. Zároveň souhlasí s uchováváním osobních údajů, které v souvislosti s využíváním tohoto e-shopu poskytne.


2. Zákazník je povinen uvádět přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou. Pokud zákazník nalezne v objednávce chybu, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího a tuto skutečnost mu oznámí.


3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny, platí vždy cena uvedená v objednávce.


4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp. Pokud při takovémto ověření budou zjištěny nesrovnalosti, má právo Prodejce bez dalšího objednávku stornovat.

II. Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, PPL, DPD, nebo je možno po domluvě osobně vyzvednout na fakturační adrese.


2. Veškeré zboží je expedováno do deseti pracovních dnů po obdržení objednávky, obvykle však do 48 hodin. V případě jakékoliv změny bude zákazník neprodleně informován.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen doklad, který slouží současně jako dodací
a záruční list.

III. Výměna zboží

1. V případě špatného výběru zboží (např. nevhodná velikost, barva, atp.), bude zákazníkovi nepoužité a nepoškozené zboží bezplatně vyměněno. Zboží musí být zasláno zpět včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, bude obratem prodejcem zaslán nově vybraný produkt.

2. Náklady na výměnu na poštovné a balné spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

IV. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V. Možnosti úhrady

Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.
1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet
3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení: ČSOB banka, č. účtu 284017030/0300


Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle našeho ceníku. Variabilní symbol je zhodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží bude odesláno bezodkladně po obdržení platby na účet prodejce.

Dodávka zboží na dobírku:

V případě dobírky zboží zákazník hradí doručovací službě při převzetí objednávky.

Osobní převzetí:

Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické domluvě.

VI. Reklamační řád

Případné reklamace prodejce vyřídí v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Fanda@motofanda.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

„K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.“

„Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

1. Zákazník informuje prodejce o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zákazník zašle produkt na adresu prodejce.
3. Zákazník musí při uplatnění reklamace uvést důvod reklamace a přiloží kopii daňového dokladu.

Prodejce vyřídí reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů.

VII. Bezečnost a ochrana informací a osobních údajů (GDPR)

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 


Product successfully added to the product comparison!